Regulamin obiektu
City Center Rooms and Apartments, ul. Gołębia 8 w KrakowieBędziemy Państwu bardzo wdzięczni za współpracę w przestrzeganiu niniejszego regulaminu, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa pobytu wszystkich naszych gości.

§1 Przedmiot regulaminu


1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie obiektu i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez podpisanie karty meldunkowej, jak również poprzez dokonanie przez Gościa rezerwacji lub zapłatę zaliczki lub całej należności za pobyt w obiekcie. Dokonanie ww. czynności stanowi jednocześnie potwierdzenie przez Gościa, iż zapoznał się i akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.
2. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie obiektu City Center Rooms and Apartments.
3. Regulamin jest dostępny do wglądu w Recepcji, w każdym pokoju/apartamencie, a także na stronie internetowej www.citycenterapartment-krakow.com

§2 Doba hotelowa


1. Pokój/apartament w obiekcie wynajmowany jest na doby
2. Doba hotelowa trwa od godziny 14:00 do godziny 11:00 dnia następnego.
3. Życzenie przedłużenia pobytu prosimy zgłaszać w recepcji najpóźniej do dnia poprzedzającego wymeldowanie. Życzenie to zostanie spełnione w miarę możliwości, pod warunkiem posiadania wolnego pokoju w obiekcie.
4. Obiekt zastrzega sobie prawo do odmowy przedłużenia pobytu Gościa w przypadku nie dokonania wcześniej pełnej płatności za dotychczasowy pobyt.
5. W przypadku nie zwrócenia przez Gościa kluczy od pokoju/apartamentu do godz.11 w dniu wymeldowania bez wcześniejszego uzgodnienia tego z recepcją, zostanie Gościowi naliczona opłata za kolejną dobę.

§3 Rezerwacja i Meldunek


1. Nasza recepcja jest do dyspozycji Gości w godzinach od 8.00 do 20.00 każdego dnia. W pozostałych godzinach pełniony jest jedynie dyżur telefoniczny. Numer telefonu jest dostępny na kartach informacyjnych.
2. Podstawą do zameldowania Gościa jest okazanie pracownikowi recepcji dokumentu tożsamości ze zdjęciem oraz podpisanie karty meldunkowej.
3. Samodzielnie zameldowane będą jedynie osoby pełnoletnie, posiadające dokument tożsamości.
4. Osoby odwiedzające naszych Gości mogą przebywać na terenie obiektu od godz. 7.00 do 22.00
5. W naszym obiekcie cisza nocna obowiązuje od godz. 23.00 do godz. 6.00 rano dnia następnego.
6. Ze względu na przebywających pozostałych Gości, uprzejmie prosimy o nie hałasowanie, unikanie wykonywania czynności, , które mogłyby szkodzić, przeszkadzać czy irytować pozostałych Gości.
7. Jeśli Gość, szczególnie pod wpływem alkoholu i / lub środków odurzających, zakłóca spokojny pobyt gości lub funkcjonowanie obiektu, może zostać z niego usunięty.
8. Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet, jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.
9. Na terenie całego budynku obowiązuje zakaz palenia tytoniu. Naruszenie zakazu palenia karane jest grzywną. Gość naruszający w/w zakaz zostanie obciążony kosztami dearomatyzacji.
10. Obiekt zastrzega sobie prawo do dokonania, przy zameldowaniu, pre-autoryzacji karty kredytowej lub pobrania od Gościa depozytu celem zabezpieczenia ewentualnych roszczeń z tytułu szkód wyrządzonych w obiekcie w trakcie pobytu, bądź nieuiszczenia przez Gościa należności za pobyt.
11. W przypadku rezygnacji Gości z pobytu w trakcie trwania doby hotelowej, obiekt nie zwraca opłaty za daną dobę.
12. W przypadku anulowania rezerwacji dokonanych w taryfie standard do godz. 18 dnia poprzedzającego przyjazd, żadne opłaty nie są pobierane, a ewentualne wpłacone zaliczki są zwracane na wskazane przez Gościa rachunek bankowy. W przypadku anulowania po godz. 18 dnia poprzedzającego przyjazd Gość obciążany jest kwotą za planowaną pierwszą dobę pobytu.
13. W przypadku rezerwacji bezzwrotnych i w promocyjnych cenach obiekt obciąża Gościa za cały zarezerwowany pobyt w dniu dokonania rezerwacji. W przypadku niemożności obciążenia karty kredytowej konieczne jest wpłacenie pełnej kwoty na rachunek bankowy obiektu. W przypadku anulowania rezerwacji bezzwrotnych obiekt nie zwraca należności za pobyt, w wysokości odpowiadającej szkodzie, która obiekt poniósł w wyniku anulowania rezerwacji.

§4 Obowiązki obiektu


1. Obiekt ma obowiązek zapewnić:
· warunki pełnego i nieskrępowanego pobytu Gościa,
· bezpieczeństwo pobytu, w tym zachowanie tajemnicy o Gościu,
· profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie usług świadczonych w obiekcie,
· bezpłatne udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą,
· bezpłatne zamawianie taksówek,
· bezpłatne przechowywanie bagażu gości zameldowanych w obiekcie,
· wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w przypadku jego obecności tylko wówczas, gdy wyrazi na to zgodę i życzenie,
· w miarę posiadanych możliwości, złagodzenie niedogodności, oferując inny pokój lub zaproponować inne rozwiązanie, gdy występujące w pokoju/apartamencie usterki nie będą mogły być usunięte,
· szybkie i sprawne reagowanie na zgłaszane przez Gości uwagi i zastrzeżenia odnośnie poziomu usług, funkcjonowania urządzeń oraz czystości i porządku w obiekcie,
· sprzątanie pokoju/apartamentu - serwis (wymiana ręczników, sprzątanie) - co 3 dni lub na życzenie gościa. Chęć częstszego dokonania serwisu prosimy zgłaszać w recepcji.
2. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług, Gość jest proszony o niezwłoczne ich zgłaszanie do recepcji, w celu umożliwienia pracownikom obiektu poprawę standardu świadczonych usług.

§5 Odpowiedzialność Obiektu


CC odpowiada za szkody wyrządzone w mieniu Gości na zasadach określonych w Tytule XXIX Kodeksu cywilnego (art.846-852 k.c.)

§6 Obowiązki gościa


1. Każdorazowo opuszczając pokój/apartament Gość powinien wyłączyć urządzenia elektryczne, zgasić światło, sprawdzić zamknięcie okien i drzwi.
2. Dzieci poniżej 12 roku życia powinny znajdować się na terenie obiektu pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody wyrządzone przez dzieci.
3. Gość powinien zawiadomić recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
4. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych obiektu, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób. Obiekt zastrzega sobie możliwość obciążenia karty kredytowej Gościa odszkodowaniem za wyrządzone szkody.
5. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe, zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń niestanowiących wyposażenia pokoju/apartamentu.

§7 Postanowienia dodatkowe


1. Obiekt zapewnia bezpłatny pobyt dzieci do lat 7, jeśli korzystają z istniejących łóżek. Jedno dziecko do lat 3 bezpłatnie korzysta z łóżeczka dziecięcego.
2. Dorosły oraz pozostałe dzieci pow. 7 lat przebywają za dodatkową opłata na dodatkowych łóżkach. Możliwa ilość dodatkowych łóżek w poszczególnych pokojach wynosi 1. Możliwa ilość łóżeczek dziecięcych w pokoju wynosi 1. Dodatkowe łóżko/ łóżeczko dodajemy na życzenie gości w miarę dostępności. Istnieje konieczność potwierdzenia możliwości dołożenia dodatkowego łóżka przez recepcję.
3. Zwierzęta są akceptowane po wcześniejszym uzgodnieniu z recepcją. Koszt pobytu zwierzęcia wynosi 50zł za pobyt. Bez uzgodnienia z recepcją zabronione jest pozostawianie zwierząt bez opieki w pokoju/apartamencie.
4. W przypadku nieopuszczenia pokoju/apartamentu w umówionym wcześniej terminie w razie nieobecności gościa obiekt zastrzega sobie prawo do usunięcia pozostawionych przez gościa rzeczy osobistych do depozytu (niezgłoszenie chęci przedłużenia doby hotelowej, nie oddanie klucza). Usuwanie rzeczy Gościa z pokoju każdorazowo odbywa się w obecności dwóch pracowników obiektu, Sporządzany jest protokół, zawierający szczegółowy spis przedmiotów. Gość obciążony będzie kosztem przechowania rzeczy w depozycie w wysokości 100 PLN.
5. Goście proszeni są o niedokonywanie jakichkolwiek zmian w pokojach/apartamentach i ich wyposażeniu, poza nieznacznym przestawieniem mebli i wyposażenia, nie naruszającym ich funkcjonalność i bezpieczeństwo korzystania.
6. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego gościa w pokoju/apartamencie będą odesłane na adres wskazany przez gościa na jego koszt. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji, obiekt przechowa te przedmioty przez 3 miesiące a po upływie tego okresu przedmioty te zostaną przekazane przez obiekt organizacjom charytatywnym.
7. Gość wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie zobowiązującą ustawą o ochronie danych osobowych przez City Center Rooms and Apartments z siedzibą w Krakowie przy ul. Gołębia 8 dla potrzeb niezbędnych do dokonania rezerwacji, realizacji pobytu gościa w obiekcie, korzystania gościa z usług świadczonych przez obiekt. Gość ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich korygowania.Ważne informacje wynikające z regulaminu1. Doba hotelowa trwa od godz. 14.00 do godz.11.00. Życzenie przedłużenia pobytu prosimy zgłaszać w recepcji najpóźniej do dnia poprzedzającego wymeldowanie. Życzenie zostanie spełnione w miarę możliwości, pod warunkiem posiadania wolnego pokoju.
2. Cisza nocna obowiązuje od 23.00 do 6.00 rano.
3. Na terenie całego budynku obowiązuje zakaz palenia papierosów, pod rygorem kary grzywny. Naruszający zakaz zostaną obciążeni kosztami dearomatyzacji.
4. Życzenia specjalne gości będą realizowane w miarę możliwości. Może być doliczona dodatkowa opłata za życzenia specjalne.
5. Serwis (wymiana ręczników, sprzątanie) w pokojach i apartamentach odbywa się co 3 dni.
6. Chęć częstszego dokonania serwisu prosimy zgłosić w recepcji.
7. CC ponosi odpowiedzialność za szkody w mieniu Gości na zasadach określonych w Tytule XXIX Kodeksu cywilnego (art.846-852 k.c.)
8. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych obiektu, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.
9. Gość powinien zawiadomić recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu. Zgodnie z Uchwałą Nr LXVI/614/04 Rady Miasta Krakowa z dnia 1 grudnia 2004 roku w sprawie opłaty miejscowej, z późniejszymi zmianami, każdy turysta odwiedzający Kraków zobowiązany jest do uiszczenia opłaty miejscowej w wysokości 1.60 PLN za każdy dzień pobytu. Opłata ta jest pobierana w recepcji w dniu przyjazdu. Pełna wersja regulaminu jest dostępna w recepcji, w każdym z pokoi/apartamentów oraz na stronie internetowej www.citycenterapartment-krakow.com
Unsere Adresse:
Gołębia 8 Straße
31-207 Krakau

Telefon:
(+48) 12 341 45 86

(+48) 604 414 611

E-mail:

info@citycenterapartment-krakow.com


Lizenznummer 2014/47unsere Partner: